快捷搜索:  as  test

尾犯(中秋)

尾犯(中秋)原文
秋空过雨静,暮景暮年澄明,天淡如水。渐看蟾彩,东山旋升,金饼上云际。轻烟散尽,莹皓色、消尘翳。倚琼楼,皎若瑶台阆风,翠阑十二。
恰恰登临无外。满斟与、清光对。虽桂华飘下,月亮移影,归兴犹未。待继日同宴赏,听秘乐、广寒宫里。惟怕却,明月阴晴不决,且宜欢醉。
尾犯(中秋)拼音解读
qiū kōng guò yǔ jìng ,wǎn jǐng chéng míng ,tiān dàn rú shuǐ 。jiàn kàn chán cǎi ,dōng shān xuán shēng ,jīn bǐng shàng yún jì 。qīng yān sàn jìn ,yíng hào sè 、xiāo chén yì 。yǐ qióng lóu ,jiǎo ruò yáo tái láng fēng ,cuì lán shí èr 。
zhèng hǎo dēng lín wú wài 。mǎn zhēn yǔ 、qīng guāng duì 。suī guì huá piāo xià ,yù lún yí yǐng ,guī xìng yóu wèi 。dài jì rì tóng yàn shǎng ,tīng mì lè 、guǎng hán gōng lǐ 。wéi pà què ,míng yuè yīn qíng wèi dìng ,qiě yí huān zuì 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: