快捷搜索:  as  test

满江红(饯京仲远赴湖北漕)

满江红(饯京仲远赴湖北漕)原文
雨沐风梳,正梅柳、弄喷鼻逞色。谁忍听、送君南浦,阳关三叠。玉节先驱光照路,金杯争劝愁生席。泛锦樯、西去若登仙,乘槎客。
春故意,寒无力。和风满,洪波息。笑庐峰湓浦,旧游陈迹。往日蜚声台柏劲,他年坐对堂槐密。想轺车、不待政成时,追锋急。
满江红(饯京仲远赴湖北漕)拼音解读
yǔ mù fēng shū ,zhèng méi liǔ 、nòng xiāng chěng sè 。shuí rěn tīng 、sòng jun1 nán pǔ ,yáng guān sān dié 。yù jiē qián qū guāng zhào lù ,jīn bēi zhēng quàn chóu shēng xí 。fàn jǐn qiáng 、xī qù ruò dēng xiān ,chéng chá kè 。
chūn yǒu yì ,hán wú lì 。hé fēng mǎn ,hóng bō xī 。xiào lú fēng pén pǔ ,jiù yóu chén jì 。xī rì fēi shēng tái bǎi jìn ,tā nián zuò duì táng huái mì 。xiǎng yáo chē 、bú dài zhèng chéng shí ,zhuī fēng jí 。
雨沐风梳,正梅柳、弄喷鼻逞色。谁忍听、送君南浦,阳关三叠。玉节先驱光照路,金杯争劝愁生席。泛锦樯、西去若登仙,乘槎客。
春故意,寒无力。和风满,洪波息。笑庐峰湓浦,旧游陈迹。往日蜚声台柏劲,他年坐对堂槐密。想轺车、不待政成时,追锋急。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: