快捷搜索:  as  test

还自会稽歌并序(野粉椒壁黄)

还自会稽歌并序(野粉椒壁黄)拼音解读
【hái zì huì jī gē bìng xù 】 yǔ jiān wú yú liáng shí ,cháng zuò gōng tǐ yáo yǐn ,yǐ yīng hé huáng zǐ 。jí guó shì lún bài ,jiān wú xiān qián nán huì jī ,hòu shǐ hái jiā 。pú yì qí bì yǒu yí wén ,jīn wú dé yān ,gù zuò hái zì huì jī gē yǐ bǔ qí bēi 。 yě fěn jiāo bì huáng ,shī yíng mǎn liáng diàn 。[1] tái chéng yīng jiāo rén ,qiū qīn mèng tóng niǎn 。 wú shuāng diǎn guī bìn ,shēn yǔ táng pú wǎn 。 mò mò cí jīn yú ,jī chén shǒu zhūn jiàn 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: